Obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí  ihračkářství s.r.o. IČ 02768411 se sídlem na adrese Žatčany 43, 664 53 Žatčany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 82415 (dále jen prodávající). Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.ostrov-hracek.cz.

Veškeré ceny zobrazované v internetovém obchodě jsou včetně příslušné sazby DPH. Pokud je použit údaj o ceně bez DPH, je tato skutečnost viditelně zobrazena tak, že je k údaji o ceně připojen text „bez DPH“. Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem, popřípadě i názvem provedení a cenou. Název zboží, názvy jednotlivých provedení a popis zboží má pouze informativní charakter a nemusí se tedy shodovat s oficiálními názvy a popisy výrobce nebo importéra daného zboží. Jedinými závaznými informacemi jsou texty, popisky a doporučení, která na svých výrobcích a jejich obalech, popřípadě v průvodní dokumentaci, uvádějí výrobci či importéři daného zboží.

 

Nedržíme veškeré zboží skladem a tak nedokážeme zaručit konkrétní variantu(barevnost čí provedení), u jednotlivých položek. Vždy záleží na dostupnosti na našem skladu a u našich dodavatelů. Proto pokud máte zájem o konrétní variantu, vepište to do poznámky, pokud ji nedokážeme dodat budeme vás informovat.

 

B. Objednávka - uzavření smlouvy

 1. Objednávka provedená přes objednávkový systém internetového obchodu www.ostrov-hracek.cz je závazná a má povahu návrhu na uzavření smlouvy.
 2. Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy, se uskuteční potvrzením obsahu nákupního košíku kupujícím. Čili projeví vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem, zejména pak takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle.
 3. Smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena okamžikem předání objednaného zboží kupujícímu.
 4. Objednáním dle bodu 2. těchto obchodních podmínek se kupující zavazuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, dále pak i s Reklamačním řádem a s prohlášením o Ochraně osobních údajů a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky, tj. ve znění v ten okamžik zveřejněném na www.ostrov-hracek.cz. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné.
 5. Nedílnou součástí platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, především pak takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu, vyplnění záručního listu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb. V registračním formuláři je kupujícímu nabídnuta možnost zasílání informací marketingové povahy elektronickou poštou na adresu kupujícího. Odmítnutím této možnosti, je kupující vyjmut z adresáře pro automatické zasílání výše specifikovaných materiálů. Osobní údaje jsou pak v případě výše specifikovaného odmítnutí uchovávány výhradně pro potřeby identifikace kupujícího ve vazbě na správce daní, dále pak pro případné reklamace apod. Pravidla pro nakládání s osobními údaji jsou kupujícímu přístupná v dokumentu Ochrana osobních údajů.
 6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být v případě vzájemné dohody i provozovna prodávajícího.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované ve formách úhrady.
 8. Vyplněním registračního formuláře, resp. objednávky a nebo případným uveřejněním osobních údajů na jakémkoliv jiném místě umístěném v internetovém obchodě www.ostrov-hracek.cz, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv emailem zaslaným na info@ostrov-hracek.cz.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu, bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku B těchto obchodních podmínek. V případe, že tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího. 

C. Dodací podmínky 

 1.  Lhůta pro doručení zboží na místo dodání činí obvykle tři až sedm pracovních dní (pokud u zboží není uvedeno jinak), přičemž tato lhůta začíná běžet u platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícím potvrzena, v případě hladkých plateb nebo u úhrad platební kartou začíná lhůta běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího. V případě sdružených zásilek, ve kterých je vyskladňováno více položek rozdílných sortimentních skupin určuje lhůtu dodání položka s nejdelší dodací lhůtou. V období od 1. listopadu do 31. prosince se lhůta pro doručení objednaného zboží prodlužuje až 14 pracovních dní.
 2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré snahy prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.
 3. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce.
 4. Dopravu zboží na místo dodání prodávající zpravidla zajišťuje prostřednictvím služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku a s odkazem na platné nabídky uvedené v sekci Doprava a Formy úhrady.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Nesmí však dojít ke snížení kvality doručení a změně její ceny.
 6. Součástí dodávky zboží na místo dodání není předvedení, montáž, sestavení nebo instalace zakoupeného zboží.
 7. K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad a kopie objednávky.

D. Reklamace

 1. Reklamace zboží se striktně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 2. Detailní informace o tom, jak má kupující v případě reklamace postupovat, nalezne v dokumentu Reklamační řád internetového obchodu www.ostrov-hracek.cz, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

E. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující – fyzická osoba nepodnikatel - má právo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží.
 2. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího se děje tak, že kupující doručí před vypršením zákonné lhůty na vlastní náklady na adresu prodávajícího zboží, které je nepoškozené a zároveň bez známek užívání nebo opotřebování a zároveň v původním obalu se všemi průvodními dokumenty a příslušenstvím.
 3. O tomto úkonu bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího na info@ostrov-hracek.cz. Prodávající je při splnění všech výše uvedených podmínek povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu. Prodávající tak učiní předem dohodnutým způsobem a ve lhůtě obvyklé pro transfer peněžních prostředků zvolenou formou.
 4. Zboží zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato.
 5. Je-li kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Zde nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.
 6. S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku kupující – fyzická osoba nepodnikatel - nemůže odstoupit od kupní smlouvy: 
  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
  5. na dodávku novin, periodik a časopisů,
  6. na softwarové licence zasílané elektronickou poštou (e-mailem)
 7. Prodávající si v níže specifikovaných případech vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady odstoupit od návrhu kupní smlouvy:
  1. u kupujícího, který si jako formu úhrady zvolil bankovní převod a neuhradil kupní cenu v termínu do 10 dní od uskutečnění objednávky
  2. u kupujícího, který opakovaně nepřebírá objednané zásilky a svým konáním tak způsobuje prodávajícímu škodu

 F. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou účinné a platné dnem zveřejnění na stránkách internetového obchodu www.ostrov-hracek.cz.
 2. Tyto obchodní podmínky mohou být průběžně upravovány, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle čl. B těchto obchodních podmínek.
 3. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 11.7.2010.

Hračky
 
Chrastítka a zábrany
 
Kousátka
 
Dudlíky (šidítka)
 
Chodítka
 
Houpací
 
Hrací deky
 
Hrazdičky a kolotoče nad postýlku
 
Koupání
 
Krmení
 
Nábytek
 
Nočníky
 
Odrážedla
 
Sedátka a houpačky
 
Spaní
 
Ostatní
 
Auta a autíčka
 
Autodráhy
 
Drobnosti
 
Dřevěné hračky, hry a stavebnice
 
Figurky
 
Kostky
 
Kufříky
 
Lego
 
Letadla
 
Lodě
 
Motorky
 
Na pískoviště
 
Panenky
 
Příslušenství pro panenky
 
Plyšové hračky
 
Pro malé doktory
 
Pro malé hospodyňky
 
Pro malé hudebníky
 
Pro malé kouzelníky
 
Pro malé kutily
 
Pro malé parádnice
 
Pro malé prodavačky
 
Pro malé vojáky a policisty
 
Pro malé zahrádkáře
 
Ostatní povolání
 
Puzzle
 
RC Modely
 
Rozvoj fantazie a kreativity
 
Společenské hry
 
Stany, domečky
 
Stavebnice
 
Venkovní
 
Vlaky a mašinky
 
Vše na rekreační sport
 
Ostatní
 
Cenově výhodná balení
 
Body
 
Boty, capáčky, bačkůrky
 
Bundičky
 
Čepičky
 
Doplňky
 
Dupačky
 
Fusáky
 
Chrániče na kolena
 
Kabátky
 
Kalhoty
 
Košilky, trička, mikinky
 
Kraťásky
 
Osušky, deky
 
Overálky
 
Pleny
 
Polodupačky
 
Punčocháčky a ponožky
 
Pyžamka
 
Soupravičky
 
Spací pytle
 
Šatičky
 
Zavinovačky
 
Zimní kombinézky
 
Zimní overálky
 
Župany
 
Magnetické a psací tabule
 
Pouzdra a jejich výbava
 
Sešity, podložky, desky
 
Tašky a batohy
 
Ostatní
 
Kostýmy, masky a doplňky
 
Nafukovací balónky
 
Párty program
 
Bezpečnost dítěte
 
Chůvičky
 
Kojící polštáře
 
Kosmetika pro děti
 
Kosmetika pro maminky
 
Nosítka, klokánky
 
Odsávačky
 
Péče o dítě
 
Přebalovací podložky
 
Spodní prádlo pro maminky
 
Ostatní
 
Váš e-mail
Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových produktech a slevách.